Obec Sveržov - okres Bardejov, prešovský kraj, Slovensko
  Kontakt
Obec Sveržov
Sveržov 29
086 02 Gaboltov
+421 911 711 133
sverzov@sverzov.sk

  Informácie
IP adresa:54.234.228.78
Dátum:17. 12. 2018
Čas:05:44
Online:1
Sviatok má:Kornélia
Zajtra bude:Sláva, Slávka

 
Zápis prvákov - 1
Základná škola
zobrazení: 638
známka: 0
  Kniha návštev
robo 11:53 - 18.2.
Neprispievame. Absolútne nie. Koľko si myslíte energie zhltne výroba, doprava a stavba vrtúľ?...

Sver. 10:19 - 16.2.
Z finančných pohnútok určite nie z morálnych napríklad uprednostňujeme aj v domácnostiach...

robo 18:18 - 10.2.
dotaz?
zvyčajne sa zavádza len z morálnych a finančných dôvodov. v oboch prípadoch by...
  Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 

|Vydané 25. 05. 2016 | 1401 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 043PO050015 uzatvorená v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU č.1303/2013.........., medzi PPA a Obcou Sveržov.

( skrátené označenie názvu zmluvy)


[Celý článok]

|Vydané 03. 04. 2016 | 1431 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

Radslavská přilba 2016 1. Dřevohostice, 2. Radslavice, 3. Sveržov, 

 


[Celý článok]

|Vydané 15. 02. 2016 | 1284 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |
                                                 Prieskum trhu - Výzva
„Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti – Rekonštrukcia KSB Sveržov“
Obec Sveržov, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 9 ods. 9 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky pre projekt „Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti - Rekonštrukcia KSB Sveržov“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Sveržov
Zastúpený: Pavol Ceľuch – starosta obce
Adresa: Obecný úrad, Sveržov 29, 086 02 Gaboltov
IČO: 00322628
DIČ: 2020624705
e-mail: sverzov@sverzov.sk
2. Opis predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečiť poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti pre projekt v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4, Aktivita 1, výzva č. 13/PRV/2015. Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt je max. 150 000 € vrátane DPH.
3. Miesto uskutočnenia stavebných prác: Obec Sveržov
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 8 286,67€ bez DPH
5. Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky
6. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:
Od začiatku realizácie projektu do 31.12.2016.
7. Financovanie zákazky:
Zákazka bude financovaná z fondov EÚ: PRV SR 2014-2020; Opatrenie 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, štátneho rozpočtu a z prostriedkov verejného obstarávateľa.
8. Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Poštou, resp. osobne na adresu: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
alebo e-mailom: fabry@tenderteam.sk
najneskôr dňa: 23.02.2016
Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje službu a predložila ponuku.
Predložená ponuka musí obsahovať:
- konečnú cenu za poskytnutú službu na celý predmet zákazky bez DPH
- sadzbu a výšku DPH,
- konečnú cenu za poskytnutú službu na celý predmet zákazky s DPH
- v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, upovedomí o tom vo svojej ponuke.
9. Kritériá na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena v € spolu s DPH.
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou formou.
V Sveržove, 15.02.2016
S pozdravom
                                                                                                      Pavol Ceľuch
                                                                                                      starosta obce

[Celý článok]

|Vydané 01. 02. 2016 | 1527 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |
SObecný úrad Sveržov, Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

 

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),


[Celý článok]

|Vydané 20. 10. 2015 | 1271 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |
English evening in the community center
[Celý článok]

|Vydané 20. 10. 2015 | 1042 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

V dňoch 25.-27.09.2015 našu obec navštívili naši priatelia z družobnej obce Mikulovice. 

Bolo to krásne a milé stretnutie, s úžasnými ľuďmi. Pred tým nás niekoľko krát navštívil dnes už nebohý pán starosta Ivan Dost, spolu so svojimi kolegami. Krásny, poetický opis cesty je v článku. Ďakujeme za krásny víkend. 


[Celý článok]

|Vydané 24. 08. 2015 | 1129 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

Založili sme novú foto galériu, kde sa budu nachádzať nové fotografie z akcii.

Galériu nájdete v ľavom menu alebo na tomto odkaze . 

Príjemne prezeranie nových fotiek. 


[Celý článok]

|Vydané 29. 06. 2015 | 1864 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V SVERŽOVE

STAROSTA OBCE SVERŽOV

Vás pozývajú na oslavy 660. výročia

 prvej písomnej zmienky o obci Sveržov

 

25.7. – 26.7. 2015

v amfiteátri obce  Sveržov

 Program osláv v článku!!!

 


[Celý článok]
index | 17-24 | predchádzajúci | nasledujúci | Celkom 132 článkov

 

Web je postavený na phpRS.