Prieskum trhu - výzva
  Kontakt
Obec Sveržov
Sveržov 29
086 02 Gaboltov
+421 911 711 133
sverzov@sverzov.sk

  Informácie
IP adresa:34.207.146.166
Dátum:19. 03. 2019
Čas:17:43
Online:1
Sviatok má:Jozef
Zajtra bude:Víťazoslav
  Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!


Prieskum trhu - výzva
|Vydané 15. 02. 2016 | 1368 prečitané | Informační e-mail | Vytisknout článek |
                                                 Prieskum trhu - Výzva
„Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti – Rekonštrukcia KSB Sveržov“
Obec Sveržov, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 9 ods. 9 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky pre projekt „Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti - Rekonštrukcia KSB Sveržov“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Sveržov
Zastúpený: Pavol Ceľuch – starosta obce
Adresa: Obecný úrad, Sveržov 29, 086 02 Gaboltov
IČO: 00322628
DIČ: 2020624705
e-mail: sverzov@sverzov.sk
2. Opis predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečiť poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti pre projekt v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4, Aktivita 1, výzva č. 13/PRV/2015. Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt je max. 150 000 € vrátane DPH.
3. Miesto uskutočnenia stavebných prác: Obec Sveržov
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 8 286,67€ bez DPH
5. Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky
6. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:
Od začiatku realizácie projektu do 31.12.2016.
7. Financovanie zákazky:
Zákazka bude financovaná z fondov EÚ: PRV SR 2014-2020; Opatrenie 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, štátneho rozpočtu a z prostriedkov verejného obstarávateľa.
8. Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Poštou, resp. osobne na adresu: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
alebo e-mailom: fabry@tenderteam.sk
najneskôr dňa: 23.02.2016
Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje službu a predložila ponuku.
Predložená ponuka musí obsahovať:
- konečnú cenu za poskytnutú službu na celý predmet zákazky bez DPH
- sadzbu a výšku DPH,
- konečnú cenu za poskytnutú službu na celý predmet zákazky s DPH
- v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, upovedomí o tom vo svojej ponuke.
9. Kritériá na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena v € spolu s DPH.
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou formou.
V Sveržove, 15.02.2016
S pozdravom
                                                                                                      Pavol Ceľuch
                                                                                                      starosta obce 

Web je postavený na phpRS.