Preskočiť na obsah

Zvyšovanie bezpečnosti v území – chodníky v obci Sveržov

Zverejnené 1.6.2022.

Kategória

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Prioritná os: č. 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-P964-512-003 v znení aktualizácie č.1                                                                                   

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

Kód projektu: IROP-CLLD-P964-512-003-001

Cieľom projektu  je zlepšenie  udržateľných  vzťahov  medzi  vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach v obci Sveržov, ktorý bude naplnený prostredníctvom nasledovných špecifických cieľov:

– Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom vybudovania chodníka

– Zvýšenie bezpečnosti pohybu chodcov

– Zvýšenie komfortu pre účastníkov cestnej premávky

– Zlepšenie dostupnosti miestnych služieb pre obyvateľov

– Zlepšenie kvality života obyvateľov obce

– Zvýšenie atraktivity obce a jej zviditeľnenie

– Skvalitnenie miestnej infraštruktúry ku medzinárodnej cyklotrase Bardejov – Krynica.

Predmetom projektu je vybudovanie chodníka v obci Sveržov – vetva I a), v dĺžke 349 m, na parcele č. CKN 507/2.

Merateľný ukazovateľ:

Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných bezpečnostných prvkov dopravy v mestách a obciach s cieľovou hodnotou 1

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 58 288,40 EUR.

Projekt získal príspevok vo výške 55 373,98 EUR.

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja