Preskočiť na obsah

Verejné obstarávanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sveržov.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Sveržov, Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Výzva na predloženie ponuky

Obec Sveržov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom:

„Chodníky v obci Sveržov – vetva I“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Sveržov
Sídlo: Obec Sveržov, Sveržov 29, 086 02 Gaboltov
Štatutárny zástupca: Pavol Ceľuch – starosta obce
IČO: 00322628
DIČ: 2020624705
IČ DPH: –
Tel.: +421 911 711 133
E-mail: sverzov@sverzov.sk
Internetová stránka: www.sverzov.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK96 5600 0000 0036 0270 6012

2. Druh zákazky: stavebné práce

3. Kód CPV: 45000000-7 Stavebné práce

45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov

4. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Sveržov, Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

5. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Pavol Ceľuch – starosta obce

6. Podmienky účasti: Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. je opravnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku“.

7. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je výstavba chodníkov v obci Sveržov.

8. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo (Návrh zmluvy o dielo tvorí Prílohu č.2 predmetnej výzvy).

Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom bude podpísaná v lehote viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie Zmluvy o dielo. Zmluva bude uzatvorená s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti, ktorou je uzatvorenie a zverejnenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom na financovanie diela a schválenie verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Obe podmienky musia byť splnené súčasne, pričom rozhodujúci moment pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je splnenie podmienky, ktorá bude naplnená ako druhá v poradí.

9. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Predmetom zákazky je výstavba chodníkov – vetva “I” v obci Sveržov. Chodník je navrhnutý od začiatku obce (hranica parciel CKN 507/1 a CKN 604/1) ku križovatke miestnej komunikácie, kde bude prerušený samostatnou križovatkou ( šírka vjazdu jestvujúcou asfaltovou cestou 8,0m). Tento úsek bude o dĺžke 71,0m. Následne bude pokračovať v smere Sveržov – Tarnov 272,0m až po jestvujúcu zastávku kde bude prerušený (44,0m) z dôvodu umožnenia zastavenia autobusov pozdĺž štátnej cesty a bezpečného vystupovania cestujúcich. Od autobusovej zastávky bude pokračovať 234,0m po koniec obce (hranica parciel CKN 507/7 a CKN 507/2) kde je vybudovaná sa cyklotrasa cez obec Bardejov – Krynica.

Konštrukcia chodníka bude zo zámkovej dlažby 60 mm, 40mm drvené kamenivo FR 4-8mm, 150 mm drvené kamenivo FR 16-32mm. Konštrukcia chodníka bude po stranách lemovaná betónovými obrubníkmi cestným betónovým obrubníkom 1000/150/50mm do betónového lôžka (zo strany cestnej konštrukcie), resp. z druhej strany betónovým záhonovým obrubníkom 1000/150/50mm taktiež do betónového lôžka. Požadovaná únosnosť podložia musí mať hodnotu 42 MPa.

V mieste prekrytia jestvujúcej priekopy chodníkom sa navrhujú plastové kanalizačné rúry DN 400 ktoré budú uložené do štrkového lôžka. Každých 50m je potrebné zrealizovať revíznu kanalizačnú šachtu. Voda z drenážneho potrubia bude odvedená kanalizáciou do ORL (odlučovač ropných látok) typ SEPURATOR 90 s výstupnou kvalitou vody do 0,1 mgNEL/l. ORL bude osadený pod chodníkom v km cca 0,500. Odvodnenie navrhovaného chodníka sa prevedie 2%-ným sklonom smerom k jestvujúcej komunikácii pomocou vrstvy z drveného kameniva do pozdĺžnej drenáže. Odvodnenie a zvedenie vody z komunikácie do kanalizačnej rúry DN 400 bude prevedené vpusťmi cez AT obrubníky.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v nenacenenom Výkaz výmere (Príloha 1), v návrhu zmluvy o dielo (Príloha 2 tejto výzvy) a v Projektovej dokumentácii (Príloha 3), ktoré sú zverejnené na webovej stránke obce Sveržov

10. Predpokladaná hodnota zákazky: 127 057,23 EUR bez DPH. Verejný obstarávateľ predpokladanú hodnotu zákazky určil nacenením predmetu zákazky odborne spôsobilou osobou – projektantom.

11. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie

12. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: k. ú. Sveržov, pacela č. CKN 507/1; v termíne do 180 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy o dielo.

13. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 180 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy o dielo.

14. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Príloha 1 – „vzor Cenová ponuka – nenacenený výkaz výmer“, Príloha 2 – „návrh Zmluvy o dielo“ a Projektová dokumentácia (Príloha 3) sú zverejnené na webovej stránke obce Sveržov: http://www.sverzov.sk/download.php?sekce=1

15. Financovanie predmetu zákazky: Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (75% EPFRV a 25% ŠR), výzva č. MAS_032/7.2/2; neoprávnené výdavky budú financované z rozpočtu obce Sveržov.

16. Lehota na predloženie ponuky: 27.08.2019

17. Spôsob predloženia ponuky: poštou, kuriérom alebo osobne

18. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom. Poradie ponúk sa stanoví od najnižšej ceny po najvyššiu. V prípade rovnosti cien uchádzačov bude úspešná ponuka uchádzača, ktorý predložil ponuku v kratšom časovom termíne.

O výsledku vyhodnotenia ponúk budú uchádzači oboznámení do 7 dní odo dňa vyhodnotenia.

19. Pokyny na zostavenie ponuky:

Ponuky sa predkladajú v listinnej podobe v slovenskom jazyku. Uchádzač stanoví pevnú cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač vypracuje cenovú ponuku tak, že nacení požadované položky neoceneného výkazu výmer cenami v požadovanom zložení, v mene EUR (Príloha 1 výzvy Cenová ponuka – výkaz výmer). Uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer (jednotkovou cenou vyššou ako 0,000 €), jednotlivé položky nemeniť ani nepridávať, resp. akokoľvek pozmeňovať Výkaz výmer. Nakoniec vypracuje krycí list zákazky, kde bude uvedená cena celkom rozpísaná na zloženie podľa základov DPH a DPH, sadzba DPH, cena celkom bez DPH a cena celkom vrátane DPH. Takto vyhotovenú cenovú ponuku podpíše osoba oprávnená konať v mene uchádzača. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie len ceny vrátane DPH. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke.

Keďže predmetom zákazky je jeden logický celok, cenová ponuka musí byť komplexná, t.j. cena musí v sebe zahŕňať všetky náklady dodávateľa na kompletné dodanie predmetu zákazky.

– Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje (všetky doklady požadujeme v 2 origináloch):

a. Identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – uchádzač doplní do Prílohy 1 predmetnej výzvy.

b. Rozpočet zaokrúhlený na dve desatinné miesta podľa nenaceneného výkazu výmer, ktorý tvorí súčasť Prílohy č. 1 Výzvy.

c. Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky. U právnických osôb – výpis z obchodného registra / u fyzických osôb – výpis zo živnostenského registra (postačujúci je výpis zo stránky www.orsr.sk / www.zrsr.sk).

20. Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou, kuriérom alebo osobne kontaktnej osobe na adrese: Obec Sveržov, Sveržov 29, 086 02 Gaboltov; mobil: +421 905 27 11 36.

Uchádzač vloží cenovú ponuku na predmet obstarávania do samostatnej obálky a označí odosielateľa aj adresáta. Obálka musí byť uzatvorená a označená „Neotvárať! Cenová ponuka: Chodníky v obci Sveržov – vetva I“.

Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná.

21. Otváranie ponúk: 28.08.2019 o 10.00 h, Obec Sveržov, Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

22. Postup pri otváraní ponúk: Účasť na otváraní ponúk bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili svoje ponuky v lehote na predkladanie ponúk.

23. Lehota viazanosti ponúk: september 2019

24. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Pavol Ceľuch – starosta obce; +421 911 711 133

25. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk z dôvodu neúmerne vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizuje rovnaký predmet zákazky, alebo ktorých ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa, alebo ktoré budú neregulárne alebo inak neprijateľné.

Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ v zmysle §42 ods. 12 ZVO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy, týkajúce sa sociálnych hľadísk – uplatňovanie sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní. “Zhotoviteľ sa zaviaže, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky počas doby plnenia zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC)”

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Úspešný uchádzač vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ak bude mať verejný obstarávateľ uzatvorenú na financovanie diela, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

V Sveržove, 16.8.2019