Preskočiť na obsah

História obce

Pri opise bude vhodné spomenúť niekoľko miestnych, tradíciou zachovaných názvov. Sú to hlavne hony, ktoré sa tiahli po pravom a ľavom brehu Sveržovky. Od juhu k severu na ľavom brehu potoka sa tiahnu nasledovné hony: Panska hura, Pod Sošninu, Pod Rakovec, Chabajuvka, Dolinka, Richeň, Lazy, Figliarka. Pravý breh potoka od severu k juhu: Pod Klefan, Šecovka, Ševči, Nad Šihoc, Nad Palírku, Hona, Dolu Roveň, Brišky, Helbar, Šoltyše, Zahrady, Kostolné. Z obce vedú poľné cesty do Tarnova cez Hurku, do Kružlovskej Huty cez Hona, do Zlatého cez Sošniny, do Kurova nad Medzou, do Tvarožca pod Dolinky – Dolinami (Pamätná kniha).

14.-16. storočie

Názov obce

V písomnostiach zo 14.-16.storočia sa vyskytuje pravidelne pod názvom Sverso, Swyrzo, ktorý bol už maďarizovanou podobou pôvodného slovenského názvu Sveržov. Existuje domnienka, že názov korení v osobnom mene, pravdepodobne prvého tunajšieho šoltýsa. Šoltýstvo sa tu napokon udržalo aj v 15. a 16. storočí.

1773

Zaujímavý je dejinný vývin jej názvu za posledných 200 rokov, teda od roku 1773. V tomto roku sa uvádza názov Sverszo alebo Swerszow.

1786

Rok 1786 už ho trošku pozmenil na Schwerszo a v roku 1808 to už bol Sverzso alebo Szverzsó, tiež sa spomínajú názvy Swiržow, Sswiržow, Zweržow.

1863 – 1913

Roky 1863-1902 udávajú Sverzsó a r.1907-1913 názov Ferzsó.

1920

Od roku 1920 je to už obec Šveržov, no a dnes je to Sveržov.