Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov: Obec Sveržov
Sídlo: Obec Sveržov, Sveržov 29, 086 02 Gaboltov

Štatutárny zástupca: Pavol Ceľuch – starosta obce

IČO: 00322628
DIČ: 2020624705

Tel.: +421 911 711 133
E-mail: sverzov@sverzov.sk
Internetová stránka: www.sverzov.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK96 5600 0000 0036 0270 6012