Preskočiť na obsah

Začiatok 20. storočia do II. sv. vojny

1926

Udalosti prvej polovice tohto storočia ťažko doľahli nielen na obec, ale i na celé Slovensko. V tak krátkom čase boli ľudia svedkami dvoch svetových vojen, ktoré priniesli do ľudksých obydlí len biedu a úzkosť. Roku 1914 začala 1. svetová vojna. Smutným pamätníkom tejto vojny je hrob Gabriela Berra, ktorý je pochovaný na Sveržovskom cintoríne. Väčšina chlapov sa z vojny šťastne vrátila. 28. októbra 1918 vznikla Československá republika na čele s prezidentom T. G. Masarykom. Obyvatelia si každoročne pripomínali narodenie „prezidenta osloboditeľa“, ako ho titulovali. V tomto období sa reorganizovala administratíva, likvidovali sa župné úrady, volili sa obecné zastupiteľstvá, upravovali sa poľsko-slovenské hranice, zakladali nové katastre. Roku 1926 bola opravená štátna ľudová škola, ktorú roku 1931 úradne zriadili ako štátnu ľudovú školu nanovo.

1932 – 1934

Medzivojnové obdobie charakterizovala bohatá činnosť. Napr. v roku 1933 bola zriadená telefónna stanica, roku 1932 boli úpravy na notárskom dome, zavedená autobusová doprava Bardejov – Gaboltov – Lenartov. Roku 1934 bola zase posviacka evanjelickej modlitebne a bola pristavaná budova k notárskemu úradu.

1956

Roku 1956 prebehla elektrizácia vidieku, bol opravený most medzi Sveržovom a Gaboltovom. V tridsiatych rokoch vznikli viaceré spolky: hasičský, osvetový zbor, knižničná rada činovníkov. Tiež vo Sveržove fungoval spolok Spolok svätého Vojtecha, ktorého jednateľom bol Adam Buranovský. Mal 14 členov.
Vojnové roky však opäť pribrzdili snahy obyvateľstva. Úroda počas týchto rokov bola slabá. Niektorí chlapi boli povolaní do armády, tí sa šťastne vrátili.